sk@skeko.cz +420 603 468 105

Projekty EU 

V roce 2020 MPO rozhodlo poskytnutí dotace z EU na projekt s názvem „Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé rozvodny ZL 21 Semtín, registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_295/0021957“.

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, na základě žádosti o poskytnutí dotace a v rámci Výzvy - Nemovitosti II. ITI Hradec-Pardubice (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“.

Rekonstrukcí získá společnost SK – EKO Pardubice s.r.o kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu pro oblast nakládání s odpady, a to o velikosti 1 086 m2 užitné plochy. 

 


 

V roce 2020 MPO rozhodlo poskytnutí dotace z EU na projekt s názvem „Rekonstrukce haly NPK Rybitví“, registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_295/0022034.

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 25. 5. 2020 v rámci Výzvy II. Nemovitosti - ITI Hradec-Pardubice (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“. Místem realizace je areál NPK v Semtín Zone  společnosti SK - EKO Pardubice s. r. o., na pozemku  v Rybitví p.st.p. 808, p. č. 958/3, k.ú. Rybitví.

Rekonstrukcí získá společnost SK – EKO Pardubice s.r.o kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu, a to o velikosti 1 829 m2 užitné plochy. 

 


 

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013649: 

 „Energetické úspory ve společnosti SK - EKO Pardubice“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů. Úspor bude dosaženo díky výměně stávajícího kolového nakladače a drtiče za jejich novější, energeticky efektivnější varianty. Místem realizace bude recyklační dvůr společnosti SK - EKO Pardubice s. r. o., na pozemku p.č. 92/34 v obci Rybitví.

Projekt řeší problém vysoké energetické náročnosti v procesu recyklace stavebních odpadů. Používané technologie jsou stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale jejich využití není zcela efektivní jak vzhledem k roku výroby, tak i vzhledem k tomu, že je jejich efektivita v porovnání s novými stroji v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny. Tyto technologie budou vyřazeny a nahrazeny novou generací strojů s účinnějšími motory a tím i nižší spotřebou paliv.

Díky realizaci projektu bude dosaženo znatelné energetické a tím i ekonomické úspory v procesu a tím i v provozu celého recyklačního dvora.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.