SK-EKO na Facebooku     SK-EKO na Instagramu     603 468 105
   sk@skeko.cz

Energetické úspory ve společnosti

27.8.2019

Energetické úspory

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013649: 

 „Energetické úspory ve společnosti SK - EKO Pardubice“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů. Úspor bude dosaženo díky výměně stávajícího kolového nakladače a drtiče za jejich novější, energeticky efektivnější varianty. Místem realizace bude recyklační dvůr společnosti SK - EKO Pardubice s. r. o., na pozemku p.č. 92/34 v obci Rybitví.

Projekt řeší problém vysoké energetické náročnosti v procesu recyklace stavebních odpadů. Používané technologie jsou stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale jejich využití není zcela efektivní jak vzhledem k roku výroby, tak i vzhledem k tomu, že je jejich efektivita v porovnání s novými stroji v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny. Tyto technologie budou vyřazeny a nahrazeny novou generací strojů s účinnějšími motory a tím i nižší spotřebou paliv.

Díky realizaci projektu bude dosaženo znatelné energetické a tím i ekonomické úspory v procesu a tím i v provozu celého recyklačního dvora.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.