SK-EKO na Facebooku     SK-EKO na Instagramu     603 468 105
   sk@skeko.cz

1. díl Informačního seriálu

28.7.2015

V dnešním prvním dílu Informačního seriálu se dotkneme legislativních pravidel, podle kterých se výkup druhotných surovin provádí, co je dovolené, co zakázané a v neposlední řadě se zmíníme i o velkých změnách těchto pravidel, které vešly v platnost tento rok.

Druhotné suroviny jsou dle zákona odpad a tudíž veškerá manipulace, převoz, skladování a další využití se řídí zákonem č.  185/2001 Sb. Zákon o odpadech.

Co je a co není odpad a jak to určit, tak to nám říká vyhláška Ministerstva životního prostředí, která stanovuje tzv. Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, podle kterého lze daný odpad identifikovat. Aktuální Katalog odpadů je ke stažení zde. Zde je i kompletní seznam druhotných surovin, které lze vykupovat ve sběrnách.

Existují dvě základní skupiny odpadů: odpady nebezpečné „N“ a odpady ostatní „O“. Naštěstí většina druhotných surovin nespadá do skupiny nebezpečných odpadů. Speciálními pravidly se řídí např. výkup akumulátorů (vykupují se především autobaterie), výkup autovraků a elektrospotřebičů.

Každá firma, která provozuje sběrné suroviny musí mít Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů udělený místně příslušným Krajským úřadem. Na výkupně musí být zřetelně vyvěšeno, na které odpady má firma povolení, resp. které suroviny může vykupovat a jaká je jejich výkupní cena.

Mezi další povinnosti výkupců druhotných surovin patří i identifikace osob, které odpady do sběrny přinesou, takže nebuďte zaskočeni, když Vás výkupčí vyzve k předložení občanského průkazu. Bez toho není možné suroviny vykoupit a poskytnout Vám za ně finance.  Od 1. 3. 2015 došlo asi k největší legislativní změně, která se týkala právě výplaty peněz při výkupu druhotných surovin. Od tohoto data je možné platit za suroviny pouze bezhotovostně, tzn. převodem na účet nebo výplatními šeky. Výjimkou zůstaly akumulátory, papír a plasty, které se vykupují za hotové i nadále. Tato změna s sebou nesla velké množství organizačních změn na výkupnách a rozvířila velkou diskuzi o jejím přínosu. Cílem této změny byl zamýšlený záměr, který omezí množství i rozsah krádeží předmětů, které jsou vyrobené hlavně ze železa a barevných kovů. Toto se sice relativně podařilo, ovšem za stejné období vzrostl počet krádeží v rekreačních objektech, jako jsou chaty a chalupy. Ministerstvo sice tuto spojitost odmítá, nicméně je na každém člověku, aby si udělal svůj vlastní závěr…

Dále zákon stanovuje i věci, které jsou z druhotných surovin, ovšem jejich výkup je zakázán. Jedná se o předměty mající povahu:

 a) uměleckého díla nebo jeho části (sochy, obrazy,...)
 b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části (náhrobky, kříže,...)
 c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části (šoupě)
 d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části (popelnice), zejména zařízení pro hromadnou dopravu (koleje), dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství (lavičky, zábradlí) a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení (poklopy), nebo
 e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.

 

Tak tolik z dnešního dílu o legislativních pravidlech řídících výkup druhotných surovin. Za měsíc se můžete těšit na pokračování tohoto informačního seriálu a druhý díl budeme věnovat HLINÍKU.

 

Tým skupiny SK-EKO.