SK-EKO na Facebooku     SK-EKO na Instagramu     603 468 105
   sk@skeko.cz

Ekologie

Recyklace odpadů

Specifickou činností naší společnosti je odborná ekologická recyklace a následné další užití určitých typů odpadů. Recyklujeme stavební suť, dřevo, papír a plasty. Recyklace materiálů přináší úsporu nákladů na přepravu a ukládání odpadů, nákladů na nákup přírodního kameniva, napomáhá ke snižování zátěže řízených skládek a šetří přírodní zdroje.

Sanace ekologických zátěží

V našem portfoliu činností je i sanace starých ekologických zátěží. Sanaci starých ekologických zátěží nebo ekologických havárií provádí naše firma ve spolupráci a po dohodě se zákazníkem dle platných zákonů a norem. Tým našich pracovníků se snaží poskytovat služby v oblasti sanace starých ekologických zátěží či ekologických havárií tak, aby byly pro naše zákazníky co nejvýhodnější.

Dekontaminace zemin

Sanace ekologických zátěží či havárií a následná dekontaminace zeminy je často velice úzce spjata a jde „ruku v ruce". Dekontaminaci zeminy zajišťujeme pro naše zákazníky na externích zařízeních.

Rekultivace ploch

Při rekultivaci plochy je nejprve provedena sanace zeminy, její dekontaminace pokud je to možné a následně jsou zavezeny terénní nerovnosti inertním materiálem nebo původním materiálem po dekontaminaci. Poté následuje rekultivace terénu dle požadavku zákazníka spočívající buď v navrstvení úrodné zeminy a osázení dané plochy zelení nebo v přípravě plochy ke stavbě.

Poradenství

Pro naše zákazníky poskytujeme služby ekologického poradenství v oblasti životního prostředí. Poradenství je prováděno dle zákonných norem a předpisů vysoce odbornými pracovníky. Firemním zákazníkům můžeme nabídnout kompletní zpracování odpadového hospodářství ve firmě včetně všech legislativních požadavků, kterými mohou být „Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb." a další. Obcím můžeme pomoci s realizací i vedením sběrných dvorů jako služby občanům a v neposlední řadě se na nás mohou obrátit také občané s dotazy ohledně správného způsobu likvidace odpadů, které v domácnostech vznikají (oleje, barvy, autobaterie, atd.).